Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego twoifachowcy.pl
Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient/ usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych/ osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z serwisu twoifachowcy.pl; podmiot będący stroną umowy o świadczeniu usług pośrednictwa, który zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Regulamin – niniejszy regulamin serwisu twoifachowcy.pl wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści załącznikami.
Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem http://www.twoifachowcy.pl.
Strona – Usługodawca i Klient, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
Usługa (Usługi) – wykonanie usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną, polegającej na przekazywaniu danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, świadczonej bez jednoczesnej obecności stron, gdzie dane są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
Usługodawca – Serwis AGD z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Podleskiej 70, 43-190 Mikołów o numerze NIP 6342654676, o numerze REGON 241886563
Umowa – umowa zawierana pomiędzy Usługobiorcą i Technikiem (w której serwis twoifachowcy.pl nie jest stroną), dotycząca realizacji usługi naprawy sprzętu AGD w związku z przekazanym za pośrednictwem Usługobiorcy zgłoszeniem dokonanym za pomocą formularza zgłoszeniowego lub poprzez wykonane połączenie telefoniczne.
Technik – niezależny od serwisu twoifachowcy.pl podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który świadczy usługi naprawy AGD, któremu przekazywane są dane Usługobiorcy i który zawiera Umowę bezpośrednio z Usługobiorcą.
Informacje ogólne
Domena twoifachowcy.pl i jej poddomeny są serwisami internetowymi, których właścicielem jest firma Serwis AGD, z siedzibą w Mikołowie przy ul. Podleskiej 70.
Niniejszy regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez serwis twoifachowcy.pl usług świadczonych drogą elektroniczną.
Niniejszy regulamin jest zgodny z warunkami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.).
Korzystanie z serwisu:
a. przy użyciu formularza zgłoszeniowego na stronie www,
b. poprzez wykonanie połączenia telefonicznego na numer telefonu podany na stronie serwisu twoifachowcy.pl 
jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzjących wątpliwości, tzn. bez podanego numeru telefonu, pod którymi byłoby możliwe potwierdzenie zamówienia.
Korzystanie przez Klienta z serwisu twoifachowcy przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość  jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia, w tym telefonicznego. Opłaty za koszty połączenia nie są pobierane przez Usługodawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług, z których korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem telefonicznym udostępnianym przez Usługobiorcę do kontaktu z Klientem nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient.
Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie serwisu twoifachowcy oraz sporządzić jego wydruk.

Zakres, warunki i zasady korzystania z Serwisu

Serwis twoifachowcy.p zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Usługobiorcy usług w zakresie i na warunkach określonych  w Regulaminie.
Serwis  pośredniczy w kontakcie Usługobiorcy z Technikiem potencjalnie zainteresowanym wykonaniem zlecenia.
Serwis podaje poglądowe informacje dotyczące rodzaju i zakresu usług  świadczonych przez współpracująch z nim Techników.
Serwis nie jest stroną Umów zawieranych pomiędzy Usługobiorcą i Technikiem i nie gwarantuje, że Usługobiorcy oraz Technicy mają możliwość zawarcia i wykonania Umowy.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza kontaktowego albo każdorazowo z chwilą wykonania połączenia telefonicznego na numer telefonu podany na stronie serwisu twoifachowcy.pl i podania wymaganych do realizacji zlecenia danych.
W celu wykonania usługi, serwis twoifachowcy.pl zbiera dane, w tym dane osobowe Usługobiorcy, o których mowa w pkt V.4, przetwarza zebrane dane i udostępnia je bezpośrednio właściwym Technikom w zakresie niezbędnym do wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Zasady odpowiedzialności i postępowanie reklamacyjne

Serwis twoifachowcy.pl nie jest stroną Umowy i nie bierze odpowiedzialności za jej wykonanie przez Technika. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za usługi wykonywane przez Techników, w tym za części zamienne i materiały użyte podczas świadczenia usług oraz rozliczenia finansowe między  Technikiem i Usługobiorcą.
Usługobiorca powinien przed wykonaniem zlecenia odpytać Mechanika czy posiada ważne Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Dojazd do Usługobiorcy jest bezpłatny na terenie miasta, w obrębie którego świadczone są usługi przez Technika. W chwili gdy Usługobiorca nie podejmuje się wykonania usługi, Technik pobiera opłatę w wysokości od 50 zł za wykonaną diagnozę (w granicach miasta). Poza granicami miasta opłata ta zwiększa się w zależności od odległości. Jednak ostateczna wysokość opłaty powinna zostać ustalona bezpośrednio i indywidualnie między Technikiem i Usługobiorcą.
Technik powinien określić Klientowi przy wycenie naprawy czy na daną naprawę przysługuje gwarancja i na jaki okres.
Serwis twoifachowcy.pl nie rozpatruje reklamacji dotyczących wykonania Umowy przez Technika. W przypadku złożenia takiej reklamacji  przez Usługobiorcę do serwisu twoifachowcy.pl, serwis niezwłocznie przekaże ją do właściwego Technika, pod warunkiem, że taka reklamacja będzie zawierać informacje pozwalające na identyfikację Technika i wykonanych usług, w szczególności imię i nazwisko Technika, datę wykonania Umowy, przedmiot reklamacji, dokładny opis zdarzenia, którego reklamacja dotyczy.

Ochrona danych osobowych

Serwis twoifachowcy.pl zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych, zwanej dalej „tajemnicą telekomunikacyjną”
Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą dotyczyć:
a. imienia i nazwiska Usługobiorcy,
b. imienia i nazwiskaTechnika,
c. numerze telefonu, z którego nastąpiło połączenie (numer telefonu Usługobiorcy)
Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez Serwis tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania
Serwis twoifachowcy.pl jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców może dotyczyć danych takich jak:
a. Adres, pod którym  ma zostać wykonana usługa
b. Numer telefonu Usługobiorcy
c.  Rodzaj i marka sprzętu, który uległ awarii
Dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis twoifachowcy.pl na rzecz Usługobiorcy. Usługobiorca korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania i żądania usunięcia.
Dane osobowe Usługobiorców są udostępniane odpowiedniemu Technikowi, w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu Technika z Usługobiorcą i zawarcia Umowy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych, może oznaczać brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis twoifachowcy.pl.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 16, poz.93, z 1964r z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikających z niniejszego regulaminu, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 
Naprawiamy sprzęt następujących producentów:
Pyramis, Samsung, Whirlpool, De Dietrich, Teka, Schock, Miele, Ciarko, gorenje, Electrloux, Bosch, AEG, Franke, Hotpoint Ariston, Mastercook, Siemens, Reginox, smeg, Liebherr, Falmec, Candy, Blanco, Faber, Villeroy & Bosch, śmigielski, Globalo
 
Częstochowa, Zielona Góra, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Tarnów, Kielce, Toruń, Opole, Łódź
naprawa pralki

PralekWiemy, że czyste ubrania są koniecznością. Dzięki naszej wiedzy, możemy naprawić pralkę w szybkim czasie. Po zdiagnozowaniu problemu, przygotujemy ofertę i zaczniemy od razu po jej zaakceptowaniu.
Częstochowa, Zielona Góra, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Tarnów, Kielce, Toruń, Opole, Łódź
naprawa zmywarki

ZmywarekOczywiście, można myć naczynia ręcznie, ale jak wiesz może to być czasochłonne. Jeśli zepsuje ci się zmywarka, istnieje duża szansa, że to tylko coś drobnego. Zadzwoń nie ryzykuj poważnego uszkodzenia - zwłaszcza w starszych zmywarkach.
Częstochowa, Zielona Góra, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Tarnów, Kielce, Toruń, Opole, Łódź
naprawa kuchenki

KuchenekUszkodzona kuchenka może naprawdę być kłopotem w kuchni. Próby samodzielnej naprawy może być trudne i bardzo niebezpieczne. Od wielu lat naprawiamy kuchenki i możesz być pewny, że zdiagnozujemy i naprawimy problem błyskawicznie.
Częstochowa, Zielona Góra, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Tarnów, Kielce, Toruń, Opole, Łódź
naprawa lodówki

LodówekJeśli zepsuje się lodówka to nikt nie chce długo czekać na naprawę. Kiedy do nas zadzwonić, rozwiążemy ten problem od razu. Będziemy szczęśliwi zdiagnozować problem w twoim miejscu zamieszkania i zaproponować rozwiązanie..
Częstochowa, Zielona Góra, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Tarnów, Kielce, Toruń, Opole, Łódź
naprawa zamrażarki

ZamrażarekZamrażarki zawsze muszą być naprawiane błyskawicznie aby zapobiec psuciu sie żywności. Nasi specjaliści bez zwłoki przyjadą by temu zapobiedz. Zadzwoń albo zamów usługe online. Dojazd do klienta jest zawsze darmowy.
Częstochowa, Zielona Góra, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Tarnów, Kielce, Toruń, Opole, Łódź
naprawa piekarnika

PiekarnikówUszkodzony piekarnik nie tylko może zatrzymać pracę w kuchni, ale również może być bardzo niebezpieczny. Zamiast próbować rozwiązać problem samodzielnie, skontaktuj się z nami. Nasze doświadczenie obejmuje zarówno kuchenki gazowe jak i elektryczne.